Průmyslové manipulátory Automaticky řízená vozidla v průmyslu 4.0

Zařízení INDEVA® (inteligentní manipulační zařízení řady Liftronic®) a INDEVA AGV si mohou vyměňovat data s IT systémem zákazníka prostřednictvím podnikové sítě wi-fi a umožňují vizualizaci činnosti manipulátoru nebo AGV prostřednictvím softwaru rozhraní.

industria 4.0

Existuje mnoho aplikací, použití a relativních výhod průmyslových manipulátorů propojených s vaším IT systémem a/nebo jinými stroji na vaší montážní lince nebo ve skladu.

Scénář Průmysl 4.0

Pojem Průmysl 4.0 představuje současný technologický a průmyslový scénář, který je známý také jako čtvrtá průmyslová revoluce. Tento scénář je charakterizován využíváním a aplikací senzorů a propojení, dat a informací, výpočetních technologií a především analýzou dat, nových materiálů, strojů, komponent a automatizovaných systémů, digitalizovaných a propojených (internet věcí a strojů) s cílem zlepšit efektivitu procesů a/nebo inteligenci výrobků, a tím zvýšit jejich přidanou hodnotu na trhu.
Kontext Průmyslu 4.0 je charakterizován revolucí celých hodnotových řetězců a rostoucí integrací podniku s předcházejícími dodavatelskými a subdodavatelskými sítěmi a navazujícími zákazníky, zprostředkujícími i konečnými.

Kontext Průmyslu 4.0 vede k revizi obchodních modelů, tržních přístupů a výrobních procesů s cílem dosáhnout výsledků v oblasti efektivity a produktivity.

V kontextu Průmyslu 4.0 je možné propojit a kooperovat všechny výrobní zdroje (fyzická aktiva a lidi uvnitř i vně závodu) a shromažďovat, analyzovat a chápat jejich data a informace.
Technologie umožňující Průmysl 4.0 lze shrnout do následujících tří oblastí:
1. Dostupnost digitálních a analytických dat typu Big Data
2. Robotika a pokročilá automatizace
3. Pokročilá konektivita

Nové technologie jsou již dostupné a přítomné v podnicích, ale v omezené míře, sporadicky a málo integrovaně; soustředí se především na řízení průmyslových procesů pro hromadnou výrobu komponent (číslicově řízené stroje). Integrace s robotikou je přítomna pouze v některých prostředích, přičemž aplikace se omezují na opakování stejných činností nebo úkolů a na dálkové řízení efektivity provozu strojů.
Cílem revoluce 4.0 a digitalizace je vytvořit a řídit skutečné integrované a propojené sítě strojů, zařízení a výrobních provozů, optimalizovat transformační procesy, omezit chyby a vady, zlepšit dobu uvedení na trh a zajistit flexibilitu, rychlost a přesnost.