„Právo na rozvoj musí být naplňováno tak, aby odpovídalo potřebám současných a budoucích generací, pokud jde o stav životního prostředí“ (zásada 3 Deklarace z Rio de Janeira, konference OSN 1992).

Společnost Scaglia INDEVA považuje svůj rozvoj za proces zahrnující současné a budoucí generace v úzké vzájemné návaznosti. Z tohoto důvodu jsme pevně odhodláni chránit životní prostředí, v němž působíme, a v naší politice ochrany životního prostředí jsme výslovně vyjádřili svůj závazek dosáhnout cílů vytyčených OSN pro rok 2030, a to zejména SDG 12 (Odpovědná spotřeba a výroba), SDG 13 (Jednání pro klima) a SDG 15 (Život na Zemi).

Závazek společnosti Scaglia INDEVA k ochraně životního prostředí, uznaný certifikací ISO 14001, se projevuje v navrhování nových, stále účinnějších výrobků pro své zákazníky, v používání stále udržitelnějších a trvanlivějších materiálů a v péči o energetickou účinnost jejích činností.

Aktivity INDEVA 2030

Plán úspory energie

Naším cílem je zvýšit energetickou náročnost. Za tímto účelem jsme se vybavili systémem energetického managementu v souladu s normou ISO 50001, který zahrnuje plánování a racionalizaci využívání zdrojů tak, abychom zlepšili energetickou účinnost v jednotlivých oblastech společnosti optimalizací spotřeby a tam, kde je to možné, ji snížili.

Činnosti na snížení množství odpadu
Zavázali jsme se snížit množství produkovaného odpadu zavedením programu maximalizace opětovného použití nádob a obalů.

Činnosti v oblasti recyklace odpadů
Podporujeme organizaci našich činností s cílem zavést účinný oddělený sběr vyprodukovaného odpadu a jeho účinnější recyklaci.